قلبِ شکسته...

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، ببین قلبم شکسته،جانا به عهد خود وفا کن

"" خـُدایــــــــــــــــــــــا ""... تو تـُـمامــِــــــ ـ ـ ـ خواسته هایــِـــــــ ـ ـ ـ مـَـــــــــــرا اجابتــــــــ می کنیــ